Новини

Всички раздели


Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Държавна психиатрична болница  Севлиево ОБЯВЯВА: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ – Севлиево на адрес – гр. Севлиево, ул.” Видима” № 33, представляващ площи, подходящи за разполагане общо на пет броя вендинг автомати 3 броя за топли напитки

Търг – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ Севлиево На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл.

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Зеленчукови и плодови консерви; 3.Други хранителни продукти;

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9052867 Публична покана Заповед Документи ОП Документи класиране Статус: изтекла

Доставка на медикаменти и медицински консумативи в ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Психиатрични медикаменти, 2.Други медикаменти, 3.Медицински консумативи.

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9043850 Публична покана Заповед Документация ОП Документи класиране Статус: Изтекла  

Периодична доставка на хранителни продукти по обособени позиции: 1.месо и месни продукти; 2.зеленчукови и плодови консерви; 3.други хранителни продукти;н

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9041212. Публична покана Заповед Документация ОП Документи класиране Статус:Изтекла

Сключени договори

Договор №7 Доставка на мляко и млечни продукти Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7 Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7 Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7 Информация за размера, основанието и датата на всяко

Сключен договор

Договор за хранителни продукти  № 10 Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10 Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10 Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10 Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по

Обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево” по обособени позиции

                                    Документи за Обществената поръчка: 1. Изисквания към кандидатите 2. Критерии за оценка 3. Описание 4. Оферта образец 1.doc 5. Приложение 1.doc 6.Ценово предложение образец 2. doc 7. Проекто – договор Статус: Изтекла    

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: “Хляб и хлебни продукти”; “Зеленчуци и плодове”

                                  1.  Описание на обекта на обществената поръчка 2.  Изисквания към кандидатите 3.  Критерии за оценка 4.  Оферти – образци 5.  Проекто – договор 6. Приложение № 1 7.ЦЕНОВА ОФЕРТА Статус: Изтекла

Обществена поръчка с предмет: Основен ремонт и саниране на съществуваща сграда на ДПБ Севлиево, с оглед създаване на Защитено жилище, Дневен център и Информационен център

  Допълнителна информация и образци 1. Заповед.doc 2. Количествено стойностна сметка 3. Образец 1, 2 и 3 4. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.doc Публична покана                                   Статус: Изтекла      

Обява за обществена поръчка

Представяме на вашето внимание: Количествено-стойностна сметка за основен ремонт и саниране на болнични сгради и адм. сграда в ДП Болница Севлиево  . Условията за изпълнение на  обществена поръчка: —————————————————————————————– —————————————————————————————– —————————————————————————————– —————————————————————————————– Статус: Изтекла    

DpbsevlievoНовини