zop

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево по обособени позиции

Вътрешен номер в системата:1274
Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2020-0001
Началната дата: 18.05.2020 13:15
Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Севлиево по обособени позиции“
-обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти
-обособена позиция № 2 Месо и месни продукти
-обособена позиция № 3 Други хранителни продукти
-обособена позиция № 4 Зеленчукови и плодови консерви
-обособена позиция № 5 Плодове и зеленчуци
-обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия

Файлове

DpbsevlievoДоставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево по обособени позиции
read more

„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Вътрешен номер в системата: 15
Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2019-0003
Началната дата: 12.11.2019 10:00
Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на природен газ за нуждите на ДПБ Севлиево“. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца и започва да тече от неговото подписване.

Документация

Dpbsevlievo„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“
read more