Dpbsevlievo

Държавна психиатрична болница Севлиево е акредитирана за база за обучение на специализанти

No comments

Държавна психиатрична болница – град Севлиево (ДПБ гр. Севлиево) е акредитирана за база за обучение на специализанти лекари, медицински сестри и фелдшери. Това съобщи за БТА д-р Донка Господинова, директор на лечебното заведение.

„Със заповед на министъра на здравеопазването ДПБ гр. Севлиево бе оценена високо и получи акредитация да стане база за обучение на специализанти. Това е висок атестат за работата на екипа ни и базата, която имаме. Младите лекари ще специализират четири години при нас, а медицинските сестри и фелдшерите по една година“, каза за БТА д-р Господинова.

Последната акредитация, която е получила лечебното заведение, е била през 2000-на година, а голямата цел на новия атестат е да се обнови и подмлади личния състав на Държавната психиатрична болница град Севлиево.

„Двама лекари са заявили своята специализация в ДПБ гр. Севлиево и ще бъдат зачислени към нея до два месеца. След тази специализация те ще имат петгодишни договори за работа в лечебното заведение“, допълни д-р Господинова.

Според нея няма недостиг на медицински сестри в ръководеното от нея лечебно заведение, но трябва да се работи по подмладяване и обновяване на състава му.

За да се стигне до получаване на акредитацията за обучителен център, екипът, ръководен от д-р Господинова, е работил да се актуализират правилниците, нормативните документи и наредби, непрекъснато да се подобряват условията за работа и лечение. Това според нея е висока оценка за всичко, свършено от екипа ѝ.

„Както всички държавни лечебни бази и нашата има нужда от ремонт. С наличния бюджет се справяме с текущите такива, очакваме бюджет за по-голям ремонт. Лечебното заведение не изпълнява клинични пътеки и зависи само и единствено от бюджета, определен от Министерство на здравеопазването, което прави някои дейности по-трудно осъществими спрямо многопрофилните лечебни заведения“, допълни д-р Господинова.

По думите ѝ по-възрастните служители в Държавната психиатрична клиника град Севлиево винаги са били отворени към новите. Приемствеността е налице през целия период, в който д-р Господинова е работила в лечебното заведение. Лекарите и медицинските сестри с по-голям опит винаги са се старали да учат по-младите и това според д-р Господинова е много добър пример. Тя допълни, че другата Държавна психиатрична болница, получила акредитация за обучение, но през миналата година, е тази в Пазарджик.

Държавна психиатрична болница гр. Севлиево е една от 12-те психиатрични болници в страната, създадена  през 1941 год., като приют за деца епилептици. През 1994 година с Постановление на Министерски съвет, Окръжна психиатрична болница към община Севлиево се преобразува в ДПБ с 300 легла на пряко подчинение на Министерство на здравеопазването, като самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка. От 2000 година болницата функционира като лечебно заведение за стационарна психиатрична болница по Закона за лечебните заведения, като съществуването и разрешението за дейността ѝ са определени с Постановление № 20/2000г на Министерски съвет. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка- второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МЗ. Публичността е публично- държавна, посочиха за БТА от лечебното заведение.

ДПБ е единственото лечебно заведение в област Габрово за консултативна, лечебно-диагностична, експертна, стационарна и спешна психиатрична помощ. Предметът ѝ на дейност е оказване на специализирана  стационарна психиатрична  помощ и осъществяване на диагностициране и лечение на психично болни, психосоциална рехабилитация, психопрофилактика и промоция на психично здраве и грижа за психично болни и предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.

Общият брой легла в ДПБ – Севлиево е 108, 75 от които за активно лечение и 33 за дългосрочни грижи. Има 10 места за лечение в Център за дневни грижи. Разкрити са четири отделения с общопсихиатричен профил, от които две за активно лечение на мъже и жени, едно отделение за долекуване и продължително лечение на мъже с хронични психози и геронтопсихиатрични случаи със сектор за ресоциализация, отделение за психосоциална рехабилитация на пациенти с психични състояния в стадий на отзвучаване за мъже и жени при свободен режим и Център за дневни грижи.

Пациентите се обслужват от мултидисциплинарни екипи, включващи лекари- психиатри, мед.сестри, клинични психолози и социални работници, като основните им принципи на работа са минимално ограничаване на личната свобода и зачитане правата на пациента, намаляване на институционалната зависимост на лицата с психични разстройства, интегрираност и равнопоставеност на психиатричната помощ с останалите медицински направления, спазване на хуманитарните принципи и норми при осъществяване на лечебния процес и социалната адаптация и стимулиране на самопомощта и осигуряване на активна професионална подкрепа на лицата с психични разстройства.

ДПБ – Севлиево има необходимото обезпечение с персонал от лекари – 11 на брой , медицински сестри – 30, една главна медицинска сестра, един медицински лаборант, четири старши медицински сестри, двама фелдшери, един магистър- фармацевт, ръководител на аптека, трима психолози, социални работници- четири на брой, 31 санитари и 32 души друг персонал.

Източник: (БТА)

DpbsevlievoДържавна психиатрична болница Севлиево е акредитирана за база за обучение на специализанти
read more

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево по обособени позиции

Вътрешен номер в системата:1274
Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2020-0001
Началната дата: 18.05.2020 13:15
Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Севлиево по обособени позиции“
-обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти
-обособена позиция № 2 Месо и месни продукти
-обособена позиция № 3 Други хранителни продукти
-обособена позиция № 4 Зеленчукови и плодови консерви
-обособена позиция № 5 Плодове и зеленчуци
-обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия

Файлове

DpbsevlievoДоставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево по обособени позиции
read more

„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Вътрешен номер в системата: 15
Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2019-0003
Началната дата: 12.11.2019 10:00
Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на природен газ за нуждите на ДПБ Севлиево“. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца и започва да тече от неговото подписване.

Документация

Dpbsevlievo„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“
read more

“Доставка на медикаменти в ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Севлиево по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти по позитивен лекарствен списък Приложение № 2; Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък”

Вътрешен номер в системата: 22

Уникален номер в регистъра на АОП: 9091276

АОП линк

“Доставка на медикаменти в ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Севлиево по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти по позитивен лекарствен списък Приложение № 2; Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък”

Началната дата: 12.08.2019

Файлове

 

Dpbsevlievo“Доставка на медикаменти в ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Севлиево по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти по позитивен лекарствен списък Приложение № 2; Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък”
read more

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Държавна психиатрична болница  Севлиево

ОБЯВЯВА:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ – Севлиево на адрес – гр. Севлиево, ул.” Видима” № 33, представляващ площи, подходящи за разполагане общо на пет броя вендинг автомати 3 броя за топли напитки и 2 броя вендинг автомати за безалкохолни напитки и пакетирани храни.

  1. Обектът, който ще се отдава под наем представлява полезни площи, обособени на различни места в сградите на болницата, както следва:
  • Обект № 1, площ от 0.5 кв.м. на партерния етаж на Административна сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;
  • Обект № 2, обща площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на ОПСР на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки и 1 бр. вендинг автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни;
  • Обект № 3, обща площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на Триетажна болнична сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки и 1 бр. вендинг автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни;

Кандидатите могат да подават заявления за наемане на всеки обект поотделно.

Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

Начална тръжна цена:

1. За Обект № 1 – в размер на едномесечна наемна вноска – 30.00 лв. /тридесет  лв./ с включен ДДС.

1. За Обект № 2 – в размер на едномесечна наемна вноска общо за двата автомата 60.00 лв. /шестдесет лева / с ДДС.

1. За Обект № 3 – в размер на едномесечна наемна вноска общо за двата автомата 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС.

Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 60.00 лева /шестдесет лева/, се внася от участниците, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията в касата на ДПБ Севлиево.

Срок за получаване на тръжната документация: до 19.10.2018г. – 14:00 часа.

Тръжната документация може да бъде получена на място в административната сграда на ДПБ – Севлиево, в гр. Севлиево, ул. „Видима“ 33, ет. 2 всеки работен  от  8:00 – 14:00 часа или от интернет станицата dpb-sevlievo.com

Стойност на тръжната документация: тръжната документация се получава безплатно от кандидатите.

Заявления за участие в търга се подават в административната сграда на ДПБ – Севлиево в гр. Севлиево, ул. „Видима“ 33, ет. 2.

Срокът за подаване на заявленията е до 14:00 часа на 22.10.2018 година

Огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден от 08:00 ч. до 14:00 ч. до 19.10.2018г. считано от деня на публикуване на обявата за търга в местен вестник и в интернет страницата на ДПБ Севлиево: dpb-sevlievo.com

Търгът ще се проведе на 23.10.2018г. от 10:00 часа, в административната сграда на ДПБ – Севлиево, в гр. Севлиево, ул. „Видима“ 33, ет. 2.

Заповед изтегли  изтегли  изтегли   изтегли изтегли

Обява

Тръжни условия и изисквания

Документация

Договор-Приложение-№-7

Заповед изтегли 

 

 

DpbsevlievoТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот
read more

Търг – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ Севлиево

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5, чл. 41, чл. 43 и чл. 44 от ППЗДС, и с цел създаване на по-благоприятна среда за персонала, пациентите и гостите на ДПБ – Севлиево, както и на възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост

ОБЯВЯВА:

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ – Севлиево на адрес – гр. Севлиево, ул.” Видима” № 33, представляващ площи, подходящи за разполагане на три броя вендинг автомати за топли напитки.

          Обектът, който ще се отдава под наем представлява полезни площи, обособени на различни места в сградите на болницата, както следва:

1.1.                Обект № 1, площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на Административна сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;

1.2.                Обект № 2, площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на ОПСР на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;

1.3.                Обект № 3, площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на Триетажна болнична сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;

Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

Тръжната документация е безплатна и може да се получи в Административната сграда на ДПБ Севлиево, ул. „Видима” № 33

Оглед на обектите – всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.00 ч. в периода от 20.08.2018 г. до 31.08.2018 г.

Срок за подавана на документи за участие в търга от 20.08.2018г. до 31.08.2018г. – 14:00 ч.

Търгът ще се проведе на 04.09.2018г. в 10:00 ч. в Административната сграда на ДПБ Севлиево

Заповед за прекратяване на търг изтегли документа

DpbsevlievoТърг – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ
read more

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Зеленчукови и плодови консерви; 3.Други хранителни продукти;

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9052867

Публична покана

Заповед

Документи ОП

Документи класиране

Статус: изтекла

DpbsevlievoПериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Зеленчукови и плодови консерви; 3.Други хранителни продукти;
read more

Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9051015

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус: Изтекла

 

DpbsevlievoПериодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево
read more

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9045808

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус:Изтекла

 

DpbsevlievoПериодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево
read more

Периодична доставка на Плодове и зеленчуци за нуждите на стационарно болните на ДПБ Севлиево”

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9044770

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус: Изтекла

DpbsevlievoПериодична доставка на Плодове и зеленчуци за нуждите на стационарно болните на ДПБ Севлиево”
read more