август 2018

Търг – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ Севлиево

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5, чл. 41, чл. 43 и чл. 44 от ППЗДС, и с цел създаване на по-благоприятна среда за персонала, пациентите и гостите на ДПБ – Севлиево, както и на възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост

ОБЯВЯВА:

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ – Севлиево на адрес – гр. Севлиево, ул.” Видима” № 33, представляващ площи, подходящи за разполагане на три броя вендинг автомати за топли напитки.

          Обектът, който ще се отдава под наем представлява полезни площи, обособени на различни места в сградите на болницата, както следва:

1.1.                Обект № 1, площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на Административна сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;

1.2.                Обект № 2, площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на ОПСР на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;

1.3.                Обект № 3, площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на Триетажна болнична сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;

Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

Тръжната документация е безплатна и може да се получи в Административната сграда на ДПБ Севлиево, ул. „Видима” № 33

Оглед на обектите – всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.00 ч. в периода от 20.08.2018 г. до 31.08.2018 г.

Срок за подавана на документи за участие в търга от 20.08.2018г. до 31.08.2018г. – 14:00 ч.

Търгът ще се проведе на 04.09.2018г. в 10:00 ч. в Административната сграда на ДПБ Севлиево

Заповед за прекратяване на търг изтегли документа

DpbsevlievoТърг – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ
read more