ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – СЕВЛИЕВО

Харта за правата на пациента

Държавна психиатрична болница Севлиево осъществява дейността си според правилата за добра медицинска практика, стандартите и принципите за лечение на лицата с психични разстройства, при спазване на професионалната тайна, правата на пациентите и защита на тяхното човешко достоинство.

Пациентите, лекуващи се в ДПБ Севлиево имат право:

Да получат навременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от тяхната възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването.
Да получат грижи в общността, в която живеят.
Да бъдат запознати с Правилника за вътрешния ред на отделението и с правата и задълженията си като пациенти.
Да знаят името на лекаря, който ги лекува и името на медицинската сестра, която се грижи и координира изследванията и лечението.
Да бъдат информирани за характера на заболяването си, за смисъла и необходимостта от изследване и лечение, за обичайните и алтернативни видове и методи на изследване и лечение, както и за мерките за предпазване от рецидив и усложнения.
Да приемат или отхвърлят предложените им изследвания и лечение;да упражнят правото си на съгласие или отказ, след като бъдат информирани за отрицателните медицински последици от такъв отказ и за снемането на отговорността от лекаря при отказ; съгласие за лечение не се изисква само от пациенти, настанени с решение на съда на задължително лечение.
Да поискат второ мнение от специалист от болницата относно здравословното си състояние.
Да бъдат посещавани в болницата от личния си лекар.
Да правят оплаквания пред болничното ръководство или друга институция, ако преценят, че правата им са нарушени.
Да бъдат уважавани и зачетени техните убеждения и духовни ценности.
Да бъдат защитени от физическо насилие или принуда.
Да бъде гарантирана тайната относно здравословното им състояние и при всяко огласяване на такива данни да бъде взето предварително съгласието им за това (с изключение при съдебно разпореждане).
Да получат пълна информация, когато трябва да бъдат преместени в друго здравно заведение.
Да откажат да участват в клинично изпитване на нови диагностични или лечебни методи и средства, ако бъде предложено такова участие, както и да се съветват с близките си или с други лица.
Да се възползват от подкрепата на семейството си и близките си по време на болничното лечение.
Да получат религиозна подкрепа по време на болничното лечение, ако пожелаят.
Да откажат посещение от лица, които не са от екипите на болницата, както и външни лица.
Да получат добро болнично обслужване при терминално състояние и да им бъдат осигурени условия за достоен край, включително и чрез адекватно обезболяващо лечение.
Да бъде запознати с разходите по изследванията и лечението си, независимо от какъв източник са.
Да поддържат връзка с живота извън болницата, чрез предоставяне на възможност за телефонна връзка, закупуване на вестници и списания, ползване на радио, телевизия и други средства за информация.
За лица, които не са навършили 18 годишна възраст, или са под попечителство, правата им се предоставят на техните законни представители.
Пациентите, лекуващи се в ДПБ Севлиево са длъжни:
Да се грижат за собственото си здраве.
Да не увреждат здравето на другите.
Да съдействат на лекуващите ги лекари и на другия медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи.
Да спазват установения ред в болницата.
Да съблюдават правата на другите пациенти.
Изброените задължения за ненавършилите 18годишна възраст и на поставените под попечителство се дължат от тях доколкото те разбират характера и значението на постъпките си и могат да ги контролират.

Тази харта е неразделна част от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на ДПБ Севлиево и влиза в сила от деня на утвърждаването и от Директора на ДПБ Севлиево.

DpbsevlievoХарта за правата на пациента