Връзки

Профил на купувача: http://zop.dpb-sevlievo.com/ 

Министерсво на здравеопазването http://www.mh.government.bg

Министерство на труда и социалната политика http://www.mlsp.government.bg

Агенция за социално подпомагане http://www.asp.government.bg/

Агенция за хората с увреждания http://ahu.mlsp.government.bg

Регионална здравна инспекция http://rzi-gbr.org/
gabrovo@rzi-gbr.org/

 

 

DpbsevlievoВръзки