Последни новини

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево по обособени позиции

Вътрешен номер в системата:1274
Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2020-0001
Началната дата: 18.05.2020 13:15
Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Севлиево по обособени позиции“
-обособена позиция № 1 Мляко и млечни продукти
-обособена позиция № 2 Месо и месни продукти
-обособена позиция № 3 Други хранителни продукти
-обособена позиция № 4 Зеленчукови и плодови консерви
-обособена позиция № 5 Плодове и зеленчуци
-обособена позиция № 6 Хляб и хлебни изделия

Файлове

DpbsevlievoДоставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ – Севлиево по обособени позиции
read more

„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Вътрешен номер в системата: 15
Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2019-0003
Началната дата: 12.11.2019 10:00
Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на природен газ за нуждите на ДПБ Севлиево“. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца и започва да тече от неговото подписване.

Документация

Dpbsevlievo„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“
read more

“Доставка на медикаменти в ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Севлиево по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти по позитивен лекарствен списък Приложение № 2; Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък”

Вътрешен номер в системата: 22

Уникален номер в регистъра на АОП: 9091276

АОП линк

“Доставка на медикаменти в ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Севлиево по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти по позитивен лекарствен списък Приложение № 2; Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък”

Началната дата: 12.08.2019

Файлове

 

Dpbsevlievo“Доставка на медикаменти в ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Севлиево по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти по позитивен лекарствен списък Приложение № 2; Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън позитивен лекарствен списък”
read more

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

Държавна психиатрична болница  Севлиево

ОБЯВЯВА:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ – Севлиево на адрес – гр. Севлиево, ул.” Видима” № 33, представляващ площи, подходящи за разполагане общо на пет броя вендинг автомати 3 броя за топли напитки и 2 броя вендинг автомати за безалкохолни напитки и пакетирани храни.

  1. Обектът, който ще се отдава под наем представлява полезни площи, обособени на различни места в сградите на болницата, както следва:
  • Обект № 1, площ от 0.5 кв.м. на партерния етаж на Административна сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;
  • Обект № 2, обща площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на ОПСР на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки и 1 бр. вендинг автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни;
  • Обект № 3, обща площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на Триетажна болнична сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки и 1 бр. вендинг автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни;

Кандидатите могат да подават заявления за наемане на всеки обект поотделно.

Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

Начална тръжна цена:

1. За Обект № 1 – в размер на едномесечна наемна вноска – 30.00 лв. /тридесет  лв./ с включен ДДС.

1. За Обект № 2 – в размер на едномесечна наемна вноска общо за двата автомата 60.00 лв. /шестдесет лева / с ДДС.

1. За Обект № 3 – в размер на едномесечна наемна вноска общо за двата автомата 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС.

Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 60.00 лева /шестдесет лева/, се внася от участниците, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията в касата на ДПБ Севлиево.

Срок за получаване на тръжната документация: до 19.10.2018г. – 14:00 часа.

Тръжната документация може да бъде получена на място в административната сграда на ДПБ – Севлиево, в гр. Севлиево, ул. „Видима“ 33, ет. 2 всеки работен  от  8:00 – 14:00 часа или от интернет станицата dpb-sevlievo.com

Стойност на тръжната документация: тръжната документация се получава безплатно от кандидатите.

Заявления за участие в търга се подават в административната сграда на ДПБ – Севлиево в гр. Севлиево, ул. „Видима“ 33, ет. 2.

Срокът за подаване на заявленията е до 14:00 часа на 22.10.2018 година

Огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден от 08:00 ч. до 14:00 ч. до 19.10.2018г. считано от деня на публикуване на обявата за търга в местен вестник и в интернет страницата на ДПБ Севлиево: dpb-sevlievo.com

Търгът ще се проведе на 23.10.2018г. от 10:00 часа, в административната сграда на ДПБ – Севлиево, в гр. Севлиево, ул. „Видима“ 33, ет. 2.

Заповед изтегли  изтегли  изтегли   изтегли изтегли

Обява

Тръжни условия и изисквания

Документация

Договор-Приложение-№-7

Заповед изтегли 

 

 

DpbsevlievoТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот
read more

Търг – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ Севлиево

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5, чл. 41, чл. 43 и чл. 44 от ППЗДС, и с цел създаване на по-благоприятна среда за персонала, пациентите и гостите на ДПБ – Севлиево, както и на възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост

ОБЯВЯВА:

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ – Севлиево на адрес – гр. Севлиево, ул.” Видима” № 33, представляващ площи, подходящи за разполагане на три броя вендинг автомати за топли напитки.

          Обектът, който ще се отдава под наем представлява полезни площи, обособени на различни места в сградите на болницата, както следва:

1.1.                Обект № 1, площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на Административна сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;

1.2.                Обект № 2, площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на ОПСР на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;

1.3.                Обект № 3, площ от 1.00 кв.м. на партерния етаж на Триетажна болнична сграда на ДПБ – Севлиево за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за топли напитки;

Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

Тръжната документация е безплатна и може да се получи в Административната сграда на ДПБ Севлиево, ул. „Видима” № 33

Оглед на обектите – всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.00 ч. в периода от 20.08.2018 г. до 31.08.2018 г.

Срок за подавана на документи за участие в търга от 20.08.2018г. до 31.08.2018г. – 14:00 ч.

Търгът ще се проведе на 04.09.2018г. в 10:00 ч. в Административната сграда на ДПБ Севлиево

Заповед за прекратяване на търг изтегли документа

DpbsevlievoТърг – публично държавна собственост, находящ се в сгради на ДПБ
read more

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Зеленчукови и плодови консерви; 3.Други хранителни продукти;

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9052867

Публична покана

Заповед

Документи ОП

Документи класиране

Статус: изтекла

DpbsevlievoПериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Зеленчукови и плодови консерви; 3.Други хранителни продукти;
read more

Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9051015

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус: Изтекла

 

DpbsevlievoПериодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево
read more

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9045808

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус:Изтекла

 

DpbsevlievoПериодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево
read more

Периодична доставка на Плодове и зеленчуци за нуждите на стационарно болните на ДПБ Севлиево”

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9044770

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус: Изтекла

DpbsevlievoПериодична доставка на Плодове и зеленчуци за нуждите на стационарно болните на ДПБ Севлиево”
read more

Доставка на медикаменти и медицински консумативи в ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Психиатрични медикаменти, 2.Други медикаменти, 3.Медицински консумативи.

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9043850

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус: Изтекла

 

DpbsevlievoДоставка на медикаменти и медицински консумативи в ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Психиатрични медикаменти, 2.Други медикаменти, 3.Медицински консумативи.
read more