За проекта

Проектът „Шанс за по добър живот” има за цел да развие базирани на изискванията на общността психиатрични услуги, реализирани чрез трансформиране от институционално лечение на пациентите с психиатрични проблеми към такова базирано на новите услуги на общността.

То е в съответствие с провежданата реформа в системата за грижа за психично болните.

Основна цел на проекта е да подобри качеството на живот на хората с психиатрични заболявания живеещи в района на община Севлиево при спазването на правата на човека.

Специфични цели на този проект са да се подобрят рехабилитационните и социалните услуги предоставяне на хората с психиатрични увреждания и подготовката за следващата фаза изграждане на дневен център за възрастни хора.

По същия начин стъпка по стъпка чрез трансформиране и реорганизация на условията в съществуващата специализирана психиатрична болница в Севлиево потокът от пациенти с психиатрични разстройства ще се насочат към получаване на нови услуги за да се намали нуждата от хоспитализирането им за дълъг период от време и да се осигурят дългосрочни грижи.

По такъв начин в дългосрочен план целите на проекта ще се постигнат чрез трансформиране на рехабилитационният модел прилаган в болницата в последствие ползването на услугите на дневен център и като краен резултат осигуряване на независим живот.

Ръководството на болницата има за цел да я превърне в модерна и успешна болница предлагайки високо качество на болничните услугите и медицински манипулации. Във тази връзка ще бъде извършена модернизацията на съществуващата болнична база, включваща закопуване на ново оборудванеи и доставка на информационна система.

Ръководството на болницата също така отчита и нуждата от осигуряването на продължително обучение на служителите и повишаване на тяхната професионална подготовка.

Реализацията на проекта ще отговори на нуждите на бенефициентите по различни начини включващи: осигуряване на ежедневни медицински грижи, социални контакти и занимания през свободното време .Тези дейности ще допринесат за подобряване на качеството на живот и социалната интеграция на хората с психични увреждания –  директни бенефициенти на услугите осигурявани от държавната болница за психиатрични заболявания в Севлиево.

Продължителността на проектът ще е 14 месеца и ще включва следните групи дейности:1) Реконструкция подновяване и възстановяване на съществуващи помещения; 2) Публична кампания – подготовка на информационни материали за популяризиране на услугата в района на Севлиево; 3) Създаване на мултинационален екип включващ експерт от Великобритания, който ще подпомогне извърши оценка на състоянието на бенефициентите; 4 ) Обучение на персонала в прилагане на ново разработените програми в сферата на лечението базирани на изискванията на общността; 5) Провеждането на месечен мониторинг на пациентите в болницата от екип от специалисти с цел назначаване на подходяща рехабилитация и индивидуални програми на отделните пациенти; 6) Изграждането и поддържането на информационна система включваща персонални досиета на пациентите е проведените лечения; 7) Проучвания и изследвания за нови методи на лечение на хронично болните с психиатрични разстройства; 8) Организиране на трудотерапия, арт терапия и др.; 9) Организирани на дни на отворените врати в болницата.

Държавната болница за психиатрично болни в Севлиево е с капацитет 130 пациента с психични разстройства и изпълнението на проекта ще осигури на пациентите комплексно медико-социално обслужване, чрез подходящи битови условия за времето през което са в болницата. При изпълнението на проекта ще се вземат предвид специфичните нужди на отделните пациенти и прилагането на комплексни медико-социални услуги.

Изпълненето на проектът е директно свързано с целите на Политиката за психично здраве и Националният план за изпълнение на Политиката за психично здраве ( 2004 – 2012), чрез изпълнението на следните цели: подобряване на условията на живот на пациентите с психиатрични заболявания; въвеждане на програма за психо-социална интеграция; високо ниво на предоставяните леакрски услуги и рано прилагане на лечение.

Изпълнението на проектът ще реализира нуждите на района от съществуването на модерен център за лечение и интеграция на хората с психични увреждания.

Държавната психиатрична болница притежава сградата която ще бъде реконструирана за нуждите на изпълнение на проекта. По този начин ще се задоволят нуждите целевата група на територията на общината.

За да разреши основните проблеми на хората с психични разстройства, които ще са бенефициентите по този проект дейностите ще бъдат насочени към задоволяване на основни потребности от подходящи физически, психически и социални и трудови нужди, чрез които ще се позволи тяхната социална интеграция и подготовката им за независим живот. Целева група по настоящият проект ще бъдат възрастни хора с хронични психични разстройства, които живеят на територията на община Севлиево. Директни бенефициенти по този проект ще са всички пациенти на държавната психиатрична болница в гр. Севлиево, които ще участват по проекта.

                    Индиректни бенефициенти по проекта са: Семействата на директните бенефициенти – те ще получават системна помощ в тежката ситуация за справянето с психично болните членове на техните семейства.

   Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на пациентите с хронични психични разстройства живеещи в община Севлиево при спазване на човешките права.

Специфичните цели на проекта ще се реализират чрез трансформиране и реорганизиране на условията в съществуващата специализиран болница за психични заболявания в град Севлиево, за да се осигури комплексна грижа, което ще пренасочи потока от пациенти с хронични психични заболявания към новите установени услуги, за да се намали нуждата от хоспитализира не в психиатрични болници и осигуряването на дългосрочна грижа.

Очакваните резултати са: подобряване на качеството на живот и социалната интеграция на хората с хронични психиатрични заболявания в община Севлиево; осигуряване на специализирано лечение и адекватна рехабилитационна програма и тяхната подготовка за относително независим начин на живот.

 Проектът е свързан с прилагането на нови методи и създаването на добри практики за развитие на предлаганите услуги. Предлаганите в проекта дейности са на принципа „Знаем как и добавяме стойност на време”.

 Към края на месец февруари са приключили СМР и доставката на оборудване предвидено по проекта,като и обучението на персонала -25 дневни семинари.Проведени бяха изследвания на 150 пациенти относно повлияване състоянието им след включване в индивидуални психосоциални рехабилитационни програми.Данните са обработени и престои издаване на научен материал.
Проведени са по голяма част от екскурзии на пациенти,посещения на кино,театър обучения в социални умения.

Тази страница е разработен с финансовата подкрепа на ЕС и Р.България по проект BG 2005/017-353.01.02-3.60 „Шанс за по-добър живот“
DpbsevlievoЗа проекта