Антикорупция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването за 2015г. изготвен съгласно Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015г. – 2020г. , Държавна психиатрична болница Севлиево е предприела следните мерки срещу корупцията.
Изготвена е Харта за правата на пациентите.
Изготвен е Ценоразпис на медицинските услуги в болницата.
Създадена е Комисия по удовлетвореността и жалбите на пациентите по чл. 74 ал.2 от Закона за лечебните заведения и т. 2.2.1 от Медицински стандарт „Психиатрия”, която разглежда, документира и отчита на тримесечие подадените сигнали и жалби.
Осигурени са следните възможности за достъп на сигнали за корупция и жалби на граждани:
– По пощата на адреса на Държавна психиатрична болница Севлиево п.к.5400.
– В деловодство на Държавна психиатрична болница Севлиево намиращо се в административна сграда
– В специално поставената пощенска кутия за жалби и сигнали за корупция, която се намира на входа на административна сграда.

– Сигнали за корупционни прояви и/или конфликт на интереси за служители от Държавна психиатрична болница Севлиево може да се подават в Министерство на здравеопазването на електронен адрес:

http://anticorruption.government.bg
или на адреса и телефоните на Регионална здравна инспекция гр.Габрово:
п. код 5300, ул. „ Райчо Каролев” № 2, телефон. 066 / 840 604

Подавайте сигнали за факти и обстоятелства, които са констатирани лично или имате съответните документи.
При подаването на сигнали  трябва да знаете, че:
–    Не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години.
–    Не се образува производство по анонимни сигнали.

DpbsevlievoАнтикорупция