Административни услуги

Във връзка с Приложение No̱4 от РМС /Решение на Министерския съвет/ No̱704-"Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги", Ви предоставяме следната информация:

No̱ Наименование на административната услуга Вид на предоставяната административна услуга Орган/лице, което предоставя административната услуга Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи Такси или цени Срок за изпълнение на услугата
1 Издаване на епикриза Здравна услуга Лекуващ лекар/Директор Издава се на всички пациенти, провели лечение в ДПБ – Севлиево при изписване Не се дължи До 5 работни дни след изписването
2 Издаване етапна епикриза Здравна услуга Лекуващ лекар/Директор Издава се на всички пациенти, провели лечение в ДПБ – Севлиево при изписване Не се дължи При поискване
3 Издаване на болничен лист Здравна услуга Лекуващ лекар/ЛКК Лист История на заболяване, документ за самоличност и лична амбулаторна карта /ЛАК/ на пациента Не се дължи В деня на изписването
4 Издаване дубликат-болничен лист Здравна услуга Лекуващ лекар/ЛКК Лист История на заболяване, документ за самоличност и лична амбулаторна карта /ЛАК/ на пациента Не се дължи В рамките на работния ден
5 Съобщение за смърт Здравна услуга Лекуваш/Дежурен лекар Издава се на всички починали пациенти. Лист История на заболяване, документ за самоличност и при отказ на близките за аутопсия на починалия се попълва молба до Директора на ДПБ –Севлиево Не се дължи При установяване на смъртта
6 Издаване на медицинско удостоверение за проведено/провеждащо се лечение Здравна услуга Лекуващ лекар Предоставената услуга е платена. Заплащането се извършва в брой  в касата на болницата. Представя се документ за самоличност Не се дължи В рамките на работния ден
7 Издаване на медицинско удостоверение/не изискващо преглед/, че лицето не се води на отчет/за ВУЗ,граждански брак и др./ Здравна услуга Лекар-психиатър в КДБ/Директор Предоставената услуга е платена. Заплащането се извършва в брой  в касата на болницата. Представя се документ за самоличност 10.00 лв. В рамките на работния ден
8 Издаване на медицинско удостоверение, изискващ медицински преглед/за охрана,носене на оръжие,работа,ЗЗКИ и др./ Здравна услуга Лекар-психиатър в КДБ/Директор Издава се срещу писмена молба до Директора на ДПБ – Севлиево 30.00 лв. В рамките на 1-2 работни дни
9 Предоставяне на здравна информация, отнасяща се до здравословното състояние на пациента Здравна услуга Директор и лекуващ лекар Издава се срещу писмена молба до Директора на ДПБ – Севлиево и предоставяне на удостоверение за наследници Не се дължи В рамките на 3 работни дни
10 Запознаване на наследници и роднини с медицинското досие на пациента Здравна услуга Директор на лечебно заведение Издава се на всички пациенти провели лечение в ДПБ -Севлиево Не се дължи В рамките на 5 работни дни
11 Медицински рецепти Здравна услуга Лекуващ лекар Предоставената услуга е безплатна за пациентите на ДПБ-Севлиево Предоставената услуга е платена за външни пациенти,без досегашен контакт със структурите на ДПБ-Севлиево.Заплащането се извършва в брой в  касата на болницата.Представя се документ за самоличност Не се дължи В рамките на работния ден
12 Тестова психологична диагностика за ТЕЛК Здравна услуга Клиничен психолог Предоставената услуга е безплатна за пациентите на ДПБ-Севлиево Предоставената услуга е платена за външни пациенти,без досегашен контакт със структурите на ДПБ-Севлиево.Заплащането се извършва в брой в  касата на болницата.Представя се документ за самоличност Не се дължат 30,00лв. В рамките на 1-2 работни дни.

DpbsevlievoАдминистративни услуги